Phòng Hành Chính Quản Trị

Email In PDF.

  Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ vËt tư thiÕt bÞ y tÕ cña bÖnh viÖn lµ phßng nghiÖp vô chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc bÖnh viÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­ưíc gi¸m ®èc vÒ toµn bé c«ng t¸c vËt tù thiÕt bÞ y tÕ trong bÖnh viÖn.

I – NhiÖm vô:

1. C¨n cø kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña bÖnh viÖn, lËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña phßng ®Ó tr×nh gi¸m ®èc phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn.

2. LËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­, trang thiÕt bÞ th«ng dông cho c¸c khoa, phßng trong bÖnh viÖn theo kÕ ho¹ch ®· ®­îc duyÖt, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, ®óng chñng lo¹i, ®óng quy ®Þnh vÒ qu¶n lÝ tµi chÝnh.

3. Tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n lÝ cã hÖ thèng c¸c c«ng v¨n ®i vµ ®Õn cña bÖnh viÖn, hÖ thèng b¶o qu¶n l­u tr÷ hå s¬ theo quy ®Þnh. §¶m b¶o hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c cña bÖnh viÖn.

4. §¶m b¶o c«ng t¸c tiÕp kh¸ch, phôc vô c¸c buæi héi nghÞ toµn bÖnh viÖn.

5. Tham gia kiÓm tra chÕ ®é b¶o qu¶n, sö dông, vËn hµnh, c¸c m¸y, thiÕt bÞ th«ng dông cña c¸c khoa, phßng trong bÖnh viÖn.

6. Qu¶n lÝ nhµ cöa, kho tµng, vËt t­, thiÕt bÞ th«ng dông cña bÖnh viÖn.

7. Qu¶n lÝ c¸c ph­ư¬ng tiÖn vËn t¶i cña bÖnh viÖn. §iÒu ®éng xe « t« ®i c«ng t¸c vµ cÊp cøu theo quy ®Þnh.

8. Tæ chøc, thùc hiÖn viÖc söa ch÷a nhµ cöa, duy tu, b¶o d­ưìng c¸c m¸y th«ng dông theo kÕ ho¹ch.

9. §¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ n­íc s¹ch, cung øng ®iÖn, h¬i ®Ó sÊy, hÊp tiÖt trïng vµ xö lÝ chÊt th¶i bÖnh viÖn.

10. §¶m b¶o vÖ sinh ngo¹i c¶nh s¹ch, ®Ñp (vư­ên hoa, c©y c¶nh), hÖ thèng cèng r·nh th«ng tho¸t trong bÖnh viÖn. §Þnh k× tæ chøc kiÓm tra vÖ sinh chung trong bÖnh viÖn.

11. §¶m b¶o c«ng t¸c trËt tù trÞ an chung. Tham gia kiÓm tra c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng trong bÖnh viÖn.

12. §Þnh k× tæng kÕt c«ng t¸c cung cÊp, mua s¾m vËt liÖu, vËt t­, trang thiÕt bÞ th«ng dông, b¸o c¸o gi¸m ®èc bÖnh viÖn.

13. Nghiªn cøu x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ th«ng dông ®Ó tr×nh gi¸m ®èc bÖnh viÖn duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn. KiÓm tra ®«n ®èc viÖc sö dông hîp lÝ, cã hiÖu qu¶; chèng l·ng phÝ, tham «.

14. §Þnh k× b¸o c¸o gi¸m ®èc vÒ nhËn xÐt viÖc sö dông hîp lÝ vËt t­ tiªu hao ë c¸c khoa, phßng trong bÖnh viÖn ®Ó gi¸m ®èc xem xÐt quyÕt ®Þnh viÖc khen th­ëng, kØ luËt.

15. C¨n cø kÕ ho¹ch chung cña bÖnh viÖn lËp dù trï, kÕ ho¹ch mua s¾m, thay thÕ, söa ch÷a, thanh lÝ tµi s¶n, thiÕt bÞ y tÕ trong bÖnh viÖn tr×nh gi¸m ®èc duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc cung øng ®Çy ®ñ thiÕt bÞ y tÕ, vËt t­ tiªu hao theo kÕ ho¹ch ®­îc duyÖt.

16. Tæ chøc ®Êu thÇu mua s¾m, söa ch÷a vµ tæ chøc thanh lÝ tµi s¶n, thiÕt bÞ y tÕ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc.

17. Tæ chøc duy tu, b¶o d­ưìng, thiÕt bÞ y tÕ kÞp thêi.

18. X©y dùng ph­¬ng ¸n l¾p ®Æt c¶I t¹o m¸y theo quy ph¹m ViÖt Nam, tiªu chuÈn ViÖt Nam ®Ó tr×nh cÊp trªn phª duyÖt theo thÈm quyÒn.

19. LËp hå s¬, lÝ lÞch cho tÊt c¶ c¸c lo¹i m¸y, x©y dùng quy ®Þnh vËn hµnh, b¶o qu¶n vµ kÜ thuËt an toµn sö dông m¸y. §èi víi nh÷ng m¸y ®¾t tiÒn, quý hiÕm ph¶i cã ngư­êi trùc tiÕp b¶o qu¶n vµ sö dông theo quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc bÖnh viÖn.

20. Tæ chøc thùc hiÖn viÖc kiÓm tra ®Þnh k× vµ ®ét xuÊt viÖc sö dông vµ b¶o qu¶n thiÕt bÞ y tÕ. Mçi lÇn kiÓm tra ph¶i ghi nhËn xÐt vµ kÝ tªn vµo hå s¬ lÝ lÞch m¸y.

21.  KiÓm tra c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c m¸y tèi nguy hiÓm theo danh môc quy ®Þnh cña Nhµ n­ưíc.

22. §Þnh k× ®¸nh gi¸, b¸o c¸o t×nh h×nh qu¶n lÝ vµ sö dông vËt t­ thiÕt bÞ y tÕ trong bÖnh viÖn tr×nh gi¸m ®èc.

23. Tæ chøc häc tËp cho c¸c thµnh viªn trong bÖnh viÖn hoÆc c¸c bÖnh viÖn tuyÕn d­íi häc tËp vÒ b¶o qu¶n, sö dông, söa ch÷a thiÕt bÞ y tÕ nh»m  n©ng cao tay nghÒ vµ sö dông thiÕt bÞ y tÕ cã hiÖu qu¶.

II – Tæ chøc:

1. C¸c bé phËn:

a- Hµnh chÝnh, c«ng v¨n ®i, ®Õn, l­u tr÷ hå s¬.

b- TiÕp kh¸ch.

c- Cung øng vËt tù th«ng dông.

d- Söa ch÷a nhµ cöa, v­ưên hoa c©y c¶nh.

e- §iÖn, n­ưíc s¹ch, nư­íc th¶i, lß h¬i chÊt ®èt.

g- B¶o vÖ trËt tù trÞ an.

h- Tæng hîp kÕ ho¹ch trang bÞ vµ söa ch÷a thiÕt bÞ y tÕ.

i- Theo dâi sö dông vËt t­ thiÕt bÞ y tÕ.

j- Theo dâi hîp ®ång ®Êu thÇu mua s¾m vËt t­ư, thiÕt bÞ y tÕ.

2. L·nh ®¹o:

a- Tr­ưëng phßng.

b- 1 hoÆc 2 Phã tr­ưëng phßng. 

 

 

Giới thiệu

Nghiên Cứu Khoa Học

Joomla Slide Menu by DART Creations

Điều trị

Joomla Slide Menu by DART Creations

Hợp tác quốc tế

Hỗ trợ trực tuyến


CN Ước


Liên kết Website

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay896
mod_vvisit_counterHôm qua682
mod_vvisit_counterTuần này1578
mod_vvisit_counterTuần trước5819
mod_vvisit_counterTháng này16605
mod_vvisit_counterTháng trước20692
mod_vvisit_counterTất cả3558499


68 guests online

Video ClipGet the Flash Player to see this player.

Khoa - Phòng

Joomla Slide Menu by DART Creations

Đào tạo

Bình chọn

Bạn thường chữa bệnh theo phương pháp nào?
 

phim hay tai facebook phu nu tin game game moi yeu game game tin game suc khoe kenh game cay game tin game hay game8 bao game dai ca game game thu kho game the gioi game tin tuc suc khoe hang ngay game thoi trang game dua xe game ban sung doc tin tuc game hay choi game